Home » Anunțuri de angajare » Anunt de concurs de promovare functionari publici

Anunt de concurs de promovare functionari publici

Descarca anuntul in format Microsoft Word

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA  BONŢIDA

___________________________________________________

Bonţida,  Str. Mihai Eminescu,  Nr. 446,  Jud. Cluj,  Cod 407105

Telefon/ Fax  0264/262259,     0264/262290

E-mail : primariabontida@yahoo.com

 

 

                                                                           Nr. 1995/09.05.2018

 

 

ANUNT

 

 

       Având in vedere prevederile art.64 alin.(2),art.65 alin.(1), alin.(2) lit.a,lit.b,lit.c, din Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.125 alin.(1) şi (2) ,art.126 alin.(2) raportat la art.31 alin.(2) lit.d si cu respectarea exceptiei prevazute la art.39 alin.(1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvlotarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare Primaria Bontida  organizeaza examenului sau concursului de promovare a candidatilor-functionari publici , intr-un grad profesional superior din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bonţida.

 

  1. Condiţii generale pentru organizarea examenului sau concursului de promovare in grad profesional superior :

– Condiţiile prevăzute la art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  1. Condiţii specifice conform art.65 din Legea 188/1999, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. 

 

Proba scrisă a examenul sau concursului  se  va desfăşura în data de 14.06.2018, orele 10.00, iar interviul va avea loc in data de 18.06.2018 incepand cu ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bonţida.In data de 15.06.2018 si data de 19.06.2018 – solutionarea contestatiilor.

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data afisarii anunţului la sediul institutiei si pe site.

Dosarele se vor depune la secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei, începând cu data de 11.05.2018 până în data de 08.06.2018 şi vor conţine în mod obligatoriu:
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane/salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2ani;
– formularul de înscriere la concurs.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  examenul sau concursul de promovare in grad profesional superior , respectiv din inspector  ,grad profesional asistent , gradatia 4 in inspector grad profesional principal ,gradatia 4 – Compartimentul Contabilitate;

 

Constituţia României , republicată;

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare -Cap.V-Finantarea institutiilor publice.

 

 

Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  examenul sau concursul de promovare in grad profesional superior , respectiv din inspector  ,grad profesional asistent , gradatia 5 in inspector grad profesional principal ,gradatia 4 – Compartimentul achizitii publice;

 

                     Constituţia României , republicată;

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

H.G. nr.395/2016 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii publice/acordul cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

 

Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  examenul sau concursul de promovare in grad profesional superior , respectiv din inspector  ,grad profesional asistent , gradatia 5 in inspector grad profesional principal ,gradatia 5 – Compartimentul registrul agricol;

 

Constituţia României , republicată;

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Ordonanta nr.28/2008 privind registrul agricol -actualizata ;

Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  examenul sau concursul de promovare in grad profesional superior , respectiv din consilier  ,grad profesional principal , gradatia 5 in consilier grad profesional superior ,gradatia 5 – Compartimentul asistenta sociala;

 

Constituţia României , republicată;

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.292/2011  Asiatentet Sociale ;

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata;

 

Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru  examenul sau concursul de promovare in grad profesional superior , respectiv din inspector  ,grad profesional asistent , gradatia 1 in inspector grad profesional principal ,gradatia 1 – Compartimentul asistenta sociala ;

 

Constituţia României , republicată;

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.292/2011  Asiatentet Sociale ;

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata;

 

Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

 

PRIMAR

 

CĂRHAŢ AUREL EMIL