Home » Asistență Socială

Asistență Socială

   Servicii:

Servicii sociale oferite de Fundația Creștină Diakonia în parteneriat cu Primăria Comunei Bonțida
 • îngrijire paliativă la domiciliu pentru persoanele din comună;
 • centrul de zi pentru copiii din familii în dificultate;
   

Ajutor încălzire

Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin:

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
– au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăseşte în următoarele situaţii:

 • proprietar al locuinţei;
 • succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
 • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
 • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
 • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;
 • reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie 2021.

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Documente si formulare:

Pentru alte informatii va rugam sa sunati la numarul de telefon 0264.262.259, interior 42

 

    Documente și formulare:

 1. Cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
 2. Acte necesare alocație de stat
 3. Acte necesare ASF (Alocație suplimentară)
 4. Acte necesare comisia de handicap adulți
 5. Acte necesare comisia de handicap copii
 6. Acte necesare plasament copii
 7. Acte necesare indemnizație creștere copil
 8. Acte necesare pers. handicap-varstnic pt. centru rezidential
 9. Acte necesare victimelor violentei domestice
 10. Acte necesare vmg (AJ SOCIAL)
 11. Acte necesare – stimulent de inserție
 12. Ajutor de urgență
 13. Cerere alocatie de stat – indemnizatie crestere copil – format PDF
 14. Cerere alocatie de stat – indemnizatie crestere copil – format editabil DOC
 15. Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
 16. Cerere modificare alocatie de stat
 17. Model adeverinta indemnizatie crestere copil – format PDF
 18. Model adeverinta indemnizatie crestere copil – format editabil DOCX
 19. Fișă medicală sintetică pentru copil cu handicap
 20. Fișă psihopedagogică pentru copil cu handicap
 21. Fișă psihologică pentru copil cu handicap
 22. Documente necesare a fi depuse împreună cu cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, în situația copiilor născuți într-un stat membru al Uniunii Europene sau ai căror părinți exercită o activitate profesională în U.E. 
 23. Documente necesare a fi depuse pentru alocația de plasament
 24. Documente necesare a fi depuse împreună cu cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, în situația copiilor născuți în România
 25. Îndrumător pentru lucrători migranți